MyRent

PERSONVERNERKLÆRING

MyRent AS ("MyRent", "vi", "oss" og "vår/våre"), vil som ledd i arbeidet med å levere tjenester på www.myrent.no ("Systemet"), samle inn personopplysninger om deg. Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra Systemet og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Denne personvernerklæringen dekker alle personopplysninger du eventuelt oppgir til oss eller som vi innhenter via Systemet. Når "du" eller "din/dine" brukes i denne personvernerklæringen, vises det til deg som bruker av Systemet.

I tillegg til denne personvernerklæringen har vi brukervilkår, som inneholder generelle vilkår og betingelser for bruk av Systemet og tjenesten. Du finner våre brukervilkår for utleiere her: Brukervilkår og våre brukervilkår for leietakere her: Brukervilkår.

 1. MYRENTS ROLLE

  MyRent er leverandør av Systemet og leverer tjenester for forvaltning, drift og leie av fast eiendom gjennom Systemet. Dette innebærer at MyRent både kan inneha rollen som behandlingsansvarlig og databehandler. MyRent er behandlingsansvarlig for opplysninger som er nødvendig for å opprette en profil i Systemet, samt for teknisk administrasjon av Systemet.

  MyRent åpner også for at utleiere kan laste opp og lagre dokumentasjon i Systemet, og leverer en rekke tjenester for forvaltning, drift og leie av fast eiendom til utleiere gjennom Systemet. For behandling i forbindelse med slik oppbevaring og tjenesteyting er MyRent å anse som databehandler for utleier. For slik behandling vil MyRents databehandleravtale, som inntatt i avtalen med utleier, regulere og utgjøre rammene for MyRents behandling av personopplysninger. Informasjon om innholdet i databehandleravtalen kan utleveres etter forespørsel.

  Kontaktinformasjonen til MyRent er:

  MyRent AS (org.nr: 998 257 360)
  Adresse: c/o MESH, Tordenskiolds gate 3, 0160 OSLO
  E-postadresse: kundeservice@myrent.no

 2. HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI INN?

  Ved din bruk av Systemet kan vi samle inn, lagre og bruke følgende informasjon:

  1. Opplysninger om brukere av Systemet, dvs. leietakere, utleiere og brukere hos leietaker og utleier, herunder navn, e-post (både jobb og privat), telefonnummer, adresse, kontoinformasjon og annen finansiell informasjon, betalingshistorikk, fødselsdato etc.
  2. Opplysninger som lastes opp i Systemet eller genereres ved kommunikasjon via Systemet eller ved bistand i forbindelse med betalingstjenester, herunder leiekontrakter, oversikt over leietakere og oppsigelser, SMS og e-post sendt via Systemet, betalingsinformasjon og betalingshistorikk etc.
  3. Opplysninger oppgitt ved forespørsler fra brukerne av Systemet, herunder ved support-forespørsler eller spørsmål om denne personvernerklæringen eller Brukervilkårene.
  4. Din IP-adresse og andre opplysninger om din data: vi vil kunne samle inn og lagre din IP-adresse (det nummeret som identifiserer din datamaskin eller annet utstyr på internett) og annen informasjon om dette for systemadministrative formål (f.eks. for å beregne hvor mange brukere som har fått tilgang til og bruker Tjenesten). IP-adressen vil kun bli lagret i den perioden du besøker nettsiden, og deretter slettet eller anonymisert.
  5. Informasjonskapsler/cookies: vi benytter oss av informasjonskapsler, såkalte cookies, og annen sporingsteknologi for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere Systemet, se punkt 10.
 3. HVA BRUKES PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL OG HVA ER GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN?

  Vi bruker de personopplysninger du oppgir til oss, eller som vi innhenter på annet vis, til følgende formål:

  1. For å muliggjøre bruken av Systemet, dvs. for å overholde MyRents forpliktelser etter Brukervilkårene, herunder gi deg tilgang til Systemet gjennom en brukerprofil, og underrette deg om endringer i Systemet som påvirker din tilgang eller bruk.
  2. For å forbedre tjenestene vi tilbyr og innholdet i Systemet, til intern statistikk og administrasjonsformål, for eksempel å måle og forstå brukerdemografi og -interesser, og kjøpevaner og andre trekk hos kundene våre (på et aggregert og anonymisert nivå). Grunnlaget for denne behandlingen er MyRents legitime interesse i å forbedre sine tjenester.
  3. Generell overvåkning av Systemet for å identifisere eventuelle trusler mot sikkerheten i Systemet og å iverksette tekniske og andre tiltak som vurderes som nødvendig for å sikre driften. Behandlingen er begrunnet i MyRents behov for å beskytte Systemet og brukerne mot uautorisert tilgang fra tredjeparter.
  4. For å levere tjenestene til utleier, herunder gjennomføre finansielle transaksjoner, samt for å besvare spørsmål og forespørsler knyttet til Systemet og tjenestene og support av Systemet og tjenestene. Grunnlaget for denne behandlingen er avtalen med utleier, og databehandleravtalen mellom MyRent og utleier vil utgjøre rammene for behandlingen.
  5. For å varsle deg om nye produkter og tjenester fra MyRent, utleier eller tredjeparter, såfremt du har samtykket til dette.
  6. For å kunne overholde rettslige forpliktelser som MyRent eller utleier er underlagt, herunder krav til bokføring.
  7. For etterforskning av, og forebygging og beskyttelse mot, overtredelser av Brukervilkårene, kriminalitet, svindel og potensielle trusler mot MyrRents eller tredjeparters (herunder utleier og leietakers) juridiske rettigheter, såfremt dette er nødvendig for å ivareta MyRents eller tredjeparters berettigede interesser.

  Personopplysningene innhentes i hovedsak fra brukerne selv, samt gjennom brukernes bruk av Systemet. Merk at for at MyRent skal kunne oppfylle avtalen om bruk av Systemet, er MyRent avhengig av å behandle visse personopplysninger, herunder navn og e-postadresse i forbindelse med opprettelsen av en utleierprofil eller leietakerprofil.

  MyRent kan også behandle informasjon om leietakere som ikke selv har en leietakerprofil i Systemet, dersom utleier legger inn slik informasjon i Systemet og i forbindelse med leveransen av tjenestene via Systemet. Utleier oppfordres til å opplyse sine leietakere om MyRents personvernerklæring.

 4. HVEM HAR TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

  MyRent kan utlevere dine personopplysninger til tredjeparter innenfor rammen av de formål som er fastsatt i denne personvernerklæringen, såfremt MyRent har lovlig grunnlag for utlevering. MyRent kan for eksempel utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter for å overholde lovpålagte krav (f.eks. skattemyndighetene).

  MyRent vil også kunne utlevere dine personopplysninger til leverandører og underleverandører som utfører tjenester for MyRent, f.eks. i forbindelse med hosting av systemet, inngåelse av digitale avtaler, m.m. Leverandører og underleverandører behandler personopplysninger på vegne av MyRent og i henhold til avtale, og vil kun bruke personopplysningene til de formål de er innhentet. MyRent skal påse at alle leverandører og underleverandører oppfyller kravene til tilfredsstillende sikkerhet for dine personopplysninger.

  Hvis MyRent og våre aktiva overtas av et annet selskap, eller ved en sammenslåing, konsolidering, endring av kontroll, overføring av betydelige eiendeler, omorganisering, avvikling eller konkurs, kan vi utlevere eller overføre informasjon som omhandler ditt forhold til oss til tredjeparter. Tredjepartene overtar da rettighetene og forpliktelsene knyttet til personopplysningene slik de er beskrevet i denne personvernerklæringen.

 5. OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER

  MyRent lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå de formål personopplysningene ble samlet inn for, som definert i denne erklæringen.

  Vi vil som hovedregel slette dine personopplysninger når du sletter din brukerprofil eller ber om at opplysningene slettes. Vær oppmerksom på at rettslige forpliktelser, f.eks. lovpålagte krav til fortsatt lagring for bokføringsformål kan nødvendiggjøre fortsatt lagring av dine personopplysninger. Fortsatt oppbevaring kan også forekomme dersom slik lagring er nødvendig for å ivareta MyRent eller en tredjeparts (herunder utleiers) berettigede formål, herunder for å etablere, utøve eller forsvare et rettskrav.

  Dersom dine personopplysninger er lagret i Systemet som ledd i MyRents tjenesteleveranse til utleier, vil MyRents oppbevaring avhenge av avtalen med utleier. Henvendelser om sletting av opplysninger mv. må i slike tilfeller rettes til utleier. MyRent vil bidra med å videreformidle og klarere slike henvendelser til utleier og legge til rette for at de registrerte kan utøve sine rettigheter i relasjon til behandlingen i Systemet.

 6. BESKYTTELSE AV BARNS PERSONVERN

  Vi har ingen intensjon om at de delene av Systemet som krever registrering skal brukes av barn som ikke har fylt femten år. Dette nettsteder er laget og ment for voksne. Hvis vi på noe tidspunkt oppdager at en registrert bruker ikke er fylt femten år, fjernes brukeren fra vår database. Vi vil ikke lagre barns personopplysninger uten først å innhente uttrykkelig samtykke fra foreldrene.

 7. SIKKERHET FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER

  MyRent har implementert egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å hindre at uvedkommende får tilgang til, kan bruke eller lekke personopplysninger som vi har ansvaret for. Kun autoriserte ansatte og underleverandører som trenger tilgang til dine personopplysninger for å utføre sitt arbeid har tilgang til disse.

 8. DINE RETTIGHETER

  Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og i noen tilfeller rett til å kreve dataportabilitet. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke samtykket tilbake. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte MyRent via kontaktinformasjonen angitt i punkt 1.

  Du har også rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet.

 9. LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

  Fra tid til annen kan det opptre lenker i Systemet til andre nettsteder, blant annet nettsteder som driftes av våre samarbeidspartnere, men som har andre og egne personvernerklæringer. Når du følger en av disse koblingene, forlater du Systemet. Disse tredjepartsnettstedene har egne personvernerklæringer som bestemmer hvordan nettstedene driftes og hvordan data samles inn og behandles.

  Tredjepartsnettstedene kan lagre informasjonskapsler og annen sporingsteknologi på datamaskinen din, lagre IP-adressen din og andre personlige og upersonlige opplysninger om deg.

  MyRent har ikke ansvar for tredjeparters nettsteder, hvordan de driftes og hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer og brukervilkår når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

 10. INFORMASJONSKAPSLER/COOKIES

  MyRent bruker såkalte cookies, (inkludert permanente informasjonskapsler) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere Systemet. Informasjonskapsler er små filer som lagres på datamaskinen din, og som brukes til å innhente informasjon mens du besøker Systemet, for eksempel om hvilke spesifikke deler av Systemet du benytter.

  Vi innhenter denne informasjonen for å kunne skreddersy Systemet og tjenestene våre etter dine behov og ønsker. Informasjonskapsler kan også bidra til at Systemet fungerer bedre og raskere neste gang du besøker den. For eksempel kan dette Systemet noen ganger huske hvis du tidligere har oppgitt opplysninger om deg selv til oss, så du slipper du å oppgi de samme opplysningene på nytt.

  Eksempler på informasjon samlet inn gjennom bruk av informasjonskapsler er din IP-adresse (nummeret som identifiserer datamaskinen din på internett), informasjon om nettleseren og aktiviteter mens du er i Systemet, for eksempel hvilke tredjepartsnettsider som kobler deg til Systemet, søkeordene du bruker mens du er i Systemet, de spesifikke nettstedene du besøker i Systemet og hvor lenge besøket varte.

  De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler, men du kan vanligvis endre nettleserinnstillingene dine til å avvise cookies hvis du foretrekker det. Metoden for å slette informasjonskapsler vil avhenge av hvilken type nettleser du benytter. Hjelpefunksjonen til nettleseren din kan hjelpe deg med å konfigurere nettleseren din for å hindre informasjonskapsler eller slette eksisterende informasjonskapsler. Hvis du ikke velger å ikke godta informasjonskapsler, risikerer du imidlertid at du ikke får tilgang til alle funksjonene i Systemet.

 11. ENDRINGER

  MyRent vil fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Oppdatert versjon av MyRents personvernerklæring vil til enhver tid være tilgjengelig i Systemet. Du oppfordres til å besøke Systemet jevnlig for å holde deg oppdatert på den gjeldende personvernerklæringen. Dersom MyRent gjør endringer i sin behandling av personopplysninger, vil denne erklæringen oppdateres og endringen vil varsles i Systemet eller ved bruk av din kontaktinformasjon.

  ***

  Sist oppdatert: 02.07.2018